Aviso legal

AVISO LEGAL – CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB

I.- OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES POR PARTE DEL USUARIO

1.1.- En el presente AVISO LEGAL figuran todas las Condiciones Generales que son de obligado cumplimiento por el usuario del sitio web www.marquetingicomunicació.cat, además de toda la información de carácter legal que se ha considerado que podía ser de su interés.

1.2.- Además de las Condiciones Generales contenidas en este AVISO LEGAL para la utilización de determinados servicios y para el acceso a determinados contenidos, podrán existir Condiciones Particulares que constarán en lugar visible y que también serán de obligado cumplimiento por el usuario de aquellos servicios o contenidos.

1.3.- En la “Home” de este sitio web consta, expresamente y de forma visible, que su uso implica automáticamente la aceptación íntegra de las condiciones generales y particulares en él contenidas.

1.4.-Tanto las Condiciones Generales como las Condiciones Particulares podrán ser modificadas y serán de aplicación para el usuario aquellas que figuren en el sitio web en el momento en que haya accedido.

1.5.- El usuario acepta y se obliga a leer íntegramente el presente AVISO LEGAL y a usar de forma correcta el presente sitio web, de buena fe, con diligencia y conforme a las Condiciones Generales y Particulares en él contenidas y a las disposiciones legales vigentes.

II.- INFORMACIÓN SOBRE EL TITULAR DEL SITIO WEB

· Denominación social:

AVíS LEGAL – CONDICIONS GENERALS D’ ÚS DEL LLOC WEB

I.- OBLIGAT COMPLIMENT DE LES CONDICIONS PER PART DE L’USUARI

1.1.- En el present AVÍS LEGAL hi figuren totes les Condicions Generals que són d’obligat compliment per l’usuari del lloc Web www.marquetingicomunicacio.cat, a més de tota la informació de caràcter legal que s’ha considerat que podia ésser del seu interès.

1.2.- A més de les Condicions Generals contingudes en aquest AVÍS LEGAL per la utilització de determinats serveis i per l’accés a determinats continguts, podràn existir Condicions Particulars que constaran en lloc visible i que també seran d’obligat compliment per a l’usuari d’aquells serveis o continguts.

1.3.- A la “Home” d’aquest lloc Web hi consta, expressament i de forma visible, que el seu ús implica automàticament l’acceptació íntegra de les condicions generals i particulars en ell contingudes.

1.4.-Tant les Condicions Generals com les Condicions Particulars podran ésser modificades i seran d’aplicació per a l’usuari aquelles que figurin en el lloc Web en el moment en que hi hagi accedit.

1.5.- L’usuari accepta i s’obliga a llegir íntegrament el present AVÍS LEGAL i a usar de forma correcte el present lloc Web, de bona fe, amb diligència i conforme a les Condicions Generals i Particulars en ell contingudes i a les disposicions legals vigents.

II.- INFORMACIÓ SOBRE EL TITULAR DEL LLOC WEB

· Denominació social: Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya. · Adreça: c. Pallars, 108  08018 Barcelona. · Telèfon: 934513069 · E-mail: dades@colpublirp.com · CIF: Q0801011H · Serveis: Els serveis que ofereix el

AVíS LEGAL – CONDICIONS GENERALS D’ ÚS DEL LLOC WEB

I.- OBLIGAT COMPLIMENT DE LES CONDICIONS PER PART DE L’USUARI

1.1.- En el present AVÍS LEGAL hi figuren totes les Condicions Generals que són d’obligat compliment per l’usuari del lloc Web www.marquetingicomunicacio.cat, a més de tota la informació de caràcter legal que s’ha considerat que podia ésser del seu interès.

1.2.- A més de les Condicions Generals contingudes en aquest AVÍS LEGAL per la utilització de determinats serveis i per l’accés a determinats continguts, podràn existir Condicions Particulars que constaran en lloc visible i que també seran d’obligat compliment per a l’usuari d’aquells serveis o continguts.

1.3.- A la “Home” d’aquest lloc Web hi consta, expressament i de forma visible, que el seu ús implica automàticament l’acceptació íntegra de les condicions generals i particulars en ell contingudes.

1.4.-Tant les Condicions Generals com les Condicions Particulars podran ésser modificades i seran d’aplicació per a l’usuari aquelles que figurin en el lloc Web en el moment en que hi hagi accedit.

1.5.- L’usuari accepta i s’obliga a llegir íntegrament el present AVÍS LEGAL i a usar de forma correcte el present lloc Web, de bona fe, amb diligència i conforme a les Condicions Generals i Particulars en ell contingudes i a les disposicions legals vigents.

II.- INFORMACIÓ SOBRE EL TITULAR DEL LLOC WEB

· Denominació social: Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya. · Adreça: c. Pallars, 108  08018 Barcelona. · Telèfon: 934513069 · E-mail: dades@colpublirp.com · CIF: Q0801011H · Serveis: Els serveis que ofereix el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya a través del seu lloc Web estan dirigits als col·legiats i a aquelles persones que pugin estar interessades en col·legiar-se o afiliar-se o en obtenir qualsevol tipus d’informació sobre el Col·legi i els serveis col·legials. Tots els serveis que el Col·legi presta a través del seu lloc Web són gratuïts. · Personalitat jurídica: El Col·legi és una entitat privada amb personalitat jurídica pròpia, els òrgans de govern del qual són la Junta de Govern i la Junta General de col·legiats, ostentant la representació externa la seva degana que és la Sra. Rosa Romà. Es pot accedir a molta més informació sobre el Col·legi, la seva Junta de Govern, les diferents Comissions etc. des del propi lloc Web.

El Col·legi va ésser creat per la Llei 12/1998, de 5 de novembre de creació del Col·legi de Publicitàries/Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, publicada en el DOGC nº 2.769 de data 19 de novembre de 1998, en la pàgina 14.333.

Els Estatuts del Col·legi, inscrits en el Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número PiRP/C-2001, varen ésser publicats en el DOGC núm. 3.254 de data 27 d’octubre de 2000 en la pàgina 13.827 (Resolució de 20 d’octubre de 2000). Es pot accedir al text íntegre i actualitzat dels Estatuts a través del lloc Web. · Horari: L’horari del Col·legi és de dilluns a divendres 8 a 15 h. Els dissabtes, diumenges i festius està tancat. · Codi de conducta: Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya.  no es troba adherit a cap codi de conducta sobre la utilització d’internet en aquest moment. En el moment en que ho estigui, es farà constar en l’AVÍS LEGAL.

III.- INFORMACIÓ SOBRE EL LLOC WEB

3.1.- La utilització d’aquest lloc Web és gratuïta i també ho són els serveis que des del mateix s’ofereixen i es presten.

3.2.- El present lloc Web ofereix informació general sobre el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya o en conèixer el Col·legi i els serveis que aquest ofereix.

3.3.- El present lloc Web compleix amb la legalitat vigent i és respectuós amb tots els drets de propietat industrial i intel·lectual respecte als continguts que conté.

3.4.- El present lloc Web conté “links” o enllaços hipertextuals a altres llocs Web, creats amb el criteri de considerar-los d’interès pels usuaris; no obstant, el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya no ha fet una revisió de tots els continguts dels llocs webs enllaçats i no es fa responsable pel cas que els mateixos poguessin ésser il·lícits, ofensius, immorals, erronis o de cap interès per a l’usuari.

En la utilització de “links” o enllaços hipertextuals, el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya s’ha preocupat de respectar els dissenys dels llocs Web enllaçats i de no crear confusió a l’usuari sobre el titular del lloc Web que visita, amb una correcta utilització dels “frames” i de l’URL.

El fet que el lloc Web contingui enllaços a altres llocs Web, no vol dir en cap cas que el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya els estigui recomanant.

3.5.- En la utilització dels servei de “borsa de treball” i “Gestions” s’estan utilitzant “cookies”. S’informa a l’usuari de que mitjançant la utilització de “cookies” el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya pot obtenir de forma automàtica informació relativa a les preferències de l’usuari durant la seva visita al lloc Web. La utilització de “cookies” està pensada per facilitar la navegació de l’usuari i per prestar-li un millor servei.

L’usuari davant la utilització de “cookies” té tres opcions:

a.- No utilitzar els serveis que contenen “cookies” . b.- Utilitzar els serveis que contenen “cookies” desactivant el funcionament de les “cookies”. c.- Utilitzar els serveis que contenen “cookies”, el que implica automàticament la seva acceptació.

IV.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1.- El Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya és titular del lloc Web www.marquetingicomunicacio.cat. El codi font del lloc Web és propietat del Col·legi i aquest és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el mateix.

4.2.- Tant el programa d’ordinador necessari pel funcionament del present lloc Web, com el disseny de les diferents pàgines en ell contingudes, els continguts que figuren en cada pàgina, els sons, les combinacions de colors, les bases de dades, els logotips, les marques, etc. estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual, sobre bases de dades i sobre marques. Els drets que deriven dels mateixos són dels seus titulars, bé sigui el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya bé sigui alguna altra persona de la qual el Col·legi hagi obtingut els corresponents drets, no podent ésser utilitzats de cap manera per part dels usuaris del lloc Web més que per l’ús per al qual en el mateix lloc Web estiguin pensats.

4.3.- Pel cas que un usuari vulgui utilitzar, de qualsevol forma que sigui (reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, cessió, llicència, etc.) qualsevol dels elements continguts en el present lloc Web que estiguin protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual, sobre bases de dades o sobre marques, haurà de demanar i obtenir de forma expressa la corresponent llicència o autorització del titular dels drets.

4.4.- S’informa de que els continguts que legalment no tinguin la consideració d’obra protegida per la Llei de Propietat Intel·lectual, poden estar protegits legalment per representar una inversió substancial del titular la seva inclusió en el lloc Web. El titular del lloc Web podrà introduir expressament elements identificadors ocults en els continguts per si fos necessari demostrar que un usuari els ha obtingut del lloc Web.

V.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

5.1.- El lloc Web conté dos pàgines on hi ha formularis a través dels quals es demanen dades personals als usuaris. Aquestes pàgines són les titulades “borsa de treball” i “Gestions”.

5.2.- Quan l’usuari incorpora les dades requerides pel formulari i les tramet, automàticament està acceptant de forma expressa i sense condicions de cap mena que les dades personals facilitades quedin incorporades a un fitxer automatitzat, creat pel Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya, el qual té com a única finalitat la que expressament consti a la mateixa pàgina que conté el formulari, que no és més que poder-se posar en contacte amb l’usuari que ha sol·licitat un determinat servei i poder-li oferir aquest de la forma més adient.

5.3.- En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’omplir el formulari i es presumirà que qui ha introduït les dades és el titular de les mateixes.

5.4.- El Col·legi guardarà les dades personals obtingudes a través dels esmentats formularis o per qualsevol altre mitjà contingut en el lloc Web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adients per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tractament i accés no autoritzat. Així mateix, aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a entitats diferents del Col·legi i a persones diferents de les expressament autoritzades pel Col·legi per gestionar el fitxer que conté les dades.

5.5.- Els usuaris tenen dret d’accés, de rectificació, d’oposició i de cancel·lació de les seves dades que constin en el fitxer automatitzat del Col·legi. L’exercici d’aquests drets s’haurà de realitzar mitjançant petició escrita adreçada al Col·legi, bé per correu ordinari, bé per fax o bé per correu electrònic. El fitxer es troba en el sistema informàtic situat al carrer de Pallars, 108 de Barcelona.

VI.- INTRODUCCIÓ D’ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS AL LLOC WEB

6.1.- El titulars d’altres llocs Web que vulguin enllaçar-los amb el lloc Web del Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya hauran de comunicar la seva intenció al Col·legi de forma escrita (correu ordinari, fax o correu electrònic) i aquest podrà autoritzar plenament o amb condicions l’enllaç o bé el podrà denegar.

6.2.- Qualsevol modificació substancial en el lloc Web des del que s’hagi fet l’enllaç haurà d’ésser comunicat al Col·legi per escrit.

6.3.- En els enllaços que es facin s’hauran de respectar escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc Web del Col·legi i sobre els seus continguts. No es podran fer enllaços al lloc Web del Col·legi de forma que el disseny de la pàgina a la qual s’enllaci es vegi transformat de qualsevol manera i especialment, no es podran mantenir els “frames” del lloc Web d’origen. Tampoc es podran fer els enllaços de manera que es creï confusió a l’usuari sobre el titular del lloc Web que es visita, per exemple mantenint l’URL del lloc original, o de manera que el lloc original s’aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets del Col·legi.

VII.- COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

7.1.- En el cas que un usuari del lloc Web tingui coneixement o consideri que existeixen continguts il·legals o inadequats en el lloc Web delCol·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya, en qualsevol dels llocs Webs amb els quals aquest lloc enllaci o bé en els llocs Web que continguin enllaços al lloc Web del Col·legi, se li demana que ho comuniqui al Col·legi per escrit (correu ordinari, fax o correu electrònic).

VIII.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

8.1.- Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya, com a titular del lloc Web, només assumeix aquella responsabilitat que amb caràcter imperatiu li correspongui conforme a la legalitat vigent en cada moment, no assumint en cap cas les obligacions o responsabilitats que constin a la Llei com a dispositives i que no hagin estat expressament assumides en els Condicions Generals o Particulars.

8.2.- El Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya no es responsabilitza del bon funcionament del lloc Web, de les possibles errades i de les actualitzacions dels seus continguts, de l’existència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes, fitxers o documents dels usuaris, de l’ús que l’usuari pugui fer del lloc Web o dels continguts que en ell figuren, ni dels continguts i funcionament dels llocs Web als quals enllaça i, per tant, queda clar que l’usuari que usa el lloc Web ho fa voluntàriament, informat de la limitació de responsabilitats del seu titular i pel seu propi compte i risc.

IX.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les relacions jurídiques entre el titular del lloc Web i els usuaris del mateix es regiran per la legislació espanyola i conforme a la mateixa s’interpretaran i aplicaran les Condicions Generals contingudes en el present AVÍS LEGAL i les Condicions Particulars.

a través del seu lloc Web estan dirigits als col·legiats i a aquelles persones que pugin estar interessades en col·legiar-se o afiliar-se o en obtenir qualsevol tipus d’informació sobre el Col·legi i els serveis col·legials. Tots els serveis que el Col·legi presta a través del seu lloc Web són gratuïts. · Personalitat jurídica: El Col·legi és una entitat privada amb personalitat jurídica pròpia, els òrgans de govern del qual són la Junta de Govern i la Junta General de col·legiats, ostentant la representació externa la seva degana que és la Sra. Rosa Romà. Es pot accedir a molta més informació sobre el Col·legi, la seva Junta de Govern, les diferents Comissions etc. des del propi lloc Web.

El Col·legi va ésser creat per la Llei 12/1998, de 5 de novembre de creació del Col·legi de Publicitàries/Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, publicada en el DOGC nº 2.769 de data 19 de novembre de 1998, en la pàgina 14.333.

Els Estatuts del Col·legi, inscrits en el Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número PiRP/C-2001, varen ésser publicats en el DOGC núm. 3.254 de data 27 d’octubre de 2000 en la pàgina 13.827 (Resolució de 20 d’octubre de 2000). Es pot accedir al text íntegre i actualitzat dels Estatuts a través del lloc Web. · Horari: L’horari del Col·legi és de dilluns a divendres 8 a 15 h. Els dissabtes, diumenges i festius està tancat. · Codi de conducta: Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya.  no es troba adherit a cap codi de conducta sobre la utilització d’internet en aquest moment. En el moment en que ho estigui, es farà constar en l’AVÍS LEGAL.

III.- INFORMACIÓ SOBRE EL LLOC WEB

3.1.- La utilització d’aquest lloc Web és gratuïta i també ho són els serveis que des del mateix s’ofereixen i es presten.

3.2.- El present lloc Web ofereix informació general sobre el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya o en conèixer el Col·legi i els serveis que aquest ofereix.

3.3.- El present lloc Web compleix amb la legalitat vigent i és respectuós amb tots els drets de propietat industrial i intel·lectual respecte als continguts que conté.

3.4.- El present lloc Web conté “links” o enllaços hipertextuals a altres llocs Web, creats amb el criteri de considerar-los d’interès pels usuaris; no obstant, el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya no ha fet una revisió de tots els continguts dels llocs webs enllaçats i no es fa responsable pel cas que els mateixos poguessin ésser il·lícits, ofensius, immorals, erronis o de cap interès per a l’usuari.

En la utilització de “links” o enllaços hipertextuals, el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya s’ha preocupat de respectar els dissenys dels llocs Web enllaçats i de no crear confusió a l’usuari sobre el titular del lloc Web que visita, amb una correcta utilització dels “frames” i de l’URL.

El fet que el lloc Web contingui enllaços a altres llocs Web, no vol dir en cap cas que el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya els estigui recomanant.

3.5.- En la utilització dels servei de “borsa de treball” i “Gestions” s’estan utilitzant “cookies”. S’informa a l’usuari de que mitjançant la utilització de “cookies” el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya pot obtenir de forma automàtica informació relativa a les preferències de l’usuari durant la seva visita al lloc Web. La utilització de “cookies” està pensada per facilitar la navegació de l’usuari i per prestar-li un millor servei.

L’usuari davant la utilització de “cookies” té tres opcions:

a.- No utilitzar els serveis que contenen “cookies” . b.- Utilitzar els serveis que contenen “cookies” desactivant el funcionament de les “cookies”. c.- Utilitzar els serveis que contenen “cookies”, el que implica automàticament la seva acceptació.

IV.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1.- El Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya és titular del lloc Web www.marquetingicomunicacio.cat. El codi font del lloc Web és propietat del Col·legi i aquest és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el mateix.

4.2.- Tant el programa d’ordinador necessari pel funcionament del present lloc Web, com el disseny de les diferents pàgines en ell contingudes, els continguts que figuren en cada pàgina, els sons, les combinacions de colors, les bases de dades, els logotips, les marques, etc. estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual, sobre bases de dades i sobre marques. Els drets que deriven dels mateixos són dels seus titulars, bé sigui el Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya bé sigui alguna altra persona de la qual el Col·legi hagi obtingut els corresponents drets, no podent ésser utilitzats de cap manera per part dels usuaris del lloc Web més que per l’ús per al qual en el mateix lloc Web estiguin pensats.

4.3.- Pel cas que un usuari vulgui utilitzar, de qualsevol forma que sigui (reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, cessió, llicència, etc.) qualsevol dels elements continguts en el present lloc Web que estiguin protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual, sobre bases de dades o sobre marques, haurà de demanar i obtenir de forma expressa la corresponent llicència o autorització del titular dels drets.

4.4.- S’informa de que els continguts que legalment no tinguin la consideració d’obra protegida per la Llei de Propietat Intel·lectual, poden estar protegits legalment per representar una inversió substancial del titular la seva inclusió en el lloc Web. El titular del lloc Web podrà introduir expressament elements identificadors ocults en els continguts per si fos necessari demostrar que un usuari els ha obtingut del lloc Web.

V.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

5.1.- El lloc Web conté dos pàgines on hi ha formularis a través dels quals es demanen dades personals als usuaris. Aquestes pàgines són les titulades “borsa de treball” i “Gestions”.

5.2.- Quan l’usuari incorpora les dades requerides pel formulari i les tramet, automàticament està acceptant de forma expressa i sense condicions de cap mena que les dades personals facilitades quedin incorporades a un fitxer automatitzat, creat pel Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya, el qual té com a única finalitat la que expressament consti a la mateixa pàgina que conté el formulari, que no és més que poder-se posar en contacte amb l’usuari que ha sol·licitat un determinat servei i poder-li oferir aquest de la forma més adient.

5.3.- En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’omplir el formulari i es presumirà que qui ha introduït les dades és el titular de les mateixes.

5.4.- El Col·legi guardarà les dades personals obtingudes a través dels esmentats formularis o per qualsevol altre mitjà contingut en el lloc Web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adients per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tractament i accés no autoritzat. Així mateix, aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a entitats diferents del Col·legi i a persones diferents de les expressament autoritzades pel Col·legi per gestionar el fitxer que conté les dades.

5.5.- Els usuaris tenen dret d’accés, de rectificació, d’oposició i de cancel·lació de les seves dades que constin en el fitxer automatitzat del Col·legi. L’exercici d’aquests drets s’haurà de realitzar mitjançant petició escrita adreçada al Col·legi, bé per correu ordinari, bé per fax o bé per correu electrònic. El fitxer es troba en el sistema informàtic situat al carrer de Pallars, 108 de Barcelona.

VI.- INTRODUCCIÓ D’ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS AL LLOC WEB

6.1.- El titulars d’altres llocs Web que vulguin enllaçar-los amb el lloc Web del Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya hauran de comunicar la seva intenció al Col·legi de forma escrita (correu ordinari, fax o correu electrònic) i aquest podrà autoritzar plenament o amb condicions l’enllaç o bé el podrà denegar.

6.2.- Qualsevol modificació substancial en el lloc Web des del que s’hagi fet l’enllaç haurà d’ésser comunicat al Col·legi per escrit.

6.3.- En els enllaços que es facin s’hauran de respectar escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc Web del Col·legi i sobre els seus continguts. No es podran fer enllaços al lloc Web del Col·legi de forma que el disseny de la pàgina a la qual s’enllaci es vegi transformat de qualsevol manera i especialment, no es podran mantenir els “frames” del lloc Web d’origen. Tampoc es podran fer els enllaços de manera que es creï confusió a l’usuari sobre el titular del lloc Web que es visita, per exemple mantenint l’URL del lloc original, o de manera que el lloc original s’aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets del Col·legi.

VII.- COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

7.1.- En el cas que un usuari del lloc Web tingui coneixement o consideri que existeixen continguts il·legals o inadequats en el lloc Web delCol·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya, en qualsevol dels llocs Webs amb els quals aquest lloc enllaci o bé en els llocs Web que continguin enllaços al lloc Web del Col·legi, se li demana que ho comuniqui al Col·legi per escrit (correu ordinari, fax o correu electrònic).

VIII.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

8.1.- Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya, com a titular del lloc Web, només assumeix aquella responsabilitat que amb caràcter imperatiu li correspongui conforme a la legalitat vigent en cada moment, no assumint en cap cas les obligacions o responsabilitats que constin a la Llei com a dispositives i que no hagin estat expressament assumides en els Condicions Generals o Particulars.

8.2.- El Col·legi del Màrqueting, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya no es responsabilitza del bon funcionament del lloc Web, de les possibles errades i de les actualitzacions dels seus continguts, de l’existència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes, fitxers o documents dels usuaris, de l’ús que l’usuari pugui fer del lloc Web o dels continguts que en ell figuren, ni dels continguts i funcionament dels llocs Web als quals enllaça i, per tant, queda clar que l’usuari que usa el lloc Web ho fa voluntàriament, informat de la limitació de responsabilitats del seu titular i pel seu propi compte i risc.

IX.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les relacions jurídiques entre el titular del lloc Web i els usuaris del mateix es regiran per la legislació espanyola i conforme a la mateixa s’interpretaran i aplicaran les Condicions Generals contingudes en el present AVÍS LEGAL i les Condicions Particulars.

· Teléfono: 934513069 · E-mail: dades@colpublirp.com · CIF: Q0801011H · Servicios: Los servicios que ofrece el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya a través de su sitio web están dirigidos a los colegiados y a aquellas personas que puedan estar interesadas en colegiarse o afiliarse o en obtener cualquier tipo de información sobre el Col·legi y los servicios colegiales. Todos los servicios que el Col·legi presta a través de su sitio web son gratuitos. · Personalidad jurídica: El Col·legi es una entidad privada con personalidad jurídica propia, los órganos de gobierno del cual son la Junta de Gobierno y la Junta General de colegiados, ostentando la representación externa su decana que es la Sra. Rosa Romà. Se puede acceder a mucha más información sobre el Col·legi, su Junta de Gobierno, las diferentes Comisiones, etc. desde el propio sitio web.

Los Estatutos del Col·legi, inscritos en el Registro de Col·legis Professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya con número PiRP/C-2001, fueron publicados en el DOGC núm. 3.254 con fecha 27 de octubre de 2000 en la página 13.827 (Resolución del 20 de octubre de 2000). Se puede acceder al texto íntegro y actualizado de los Estatutos a través del sitio Web. · Horario: El horario del Col·legi es de lunes a jueves de 8 a 18 h y viernes de 8 a 15 h. Los sábados, domingos y festivos cerrado. · Código de conducta: El Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya no se encuentra adherido a ningún código de conducta sobre la utilización de Internet en este momento. En el momento que lo esté, se hará constar en el AVISO LEGAL.

III.- INFORMACIÓN SOBRE EL SITIO WEB

3.1.- La utilización de este sitio Web es gratuito y también lo son los servicios que desde el mismo se ofrecen y se presentan.

3.2.- El presente sitio Web ofrece información general sobre el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya y servicios a sus colegiados y afiliados así como a personas interesadas en colegiarse o afiliarse o en conocer el Col·legi y los servicios que ofrece.

3.3.- El presente sitio Web cumple con la legalidad vigente y es respetuoso con todos los derechos de propiedad industrial e intelectual respecto a los contenidos que contiene.

3.4.- El presente sitio Web contiene “links” o enlaces híper textuales a otros sitios Web, creados con el criterio de considerarlos de interés para los usuarios; no obstante, el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya no ha hecho una revisión de todos los contenidos de los sitios Webs enlazados y no se hace responsable en el caso que los mismos pudieran ser ilícitos, ofensivos, inmorales, equivocados o de no tener interés para el usuario.

En la utilización de “links” o enlaces híper textuales, el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya se ha preocupado de respetar los diseños de los sitios Web enlazados, y de no crear confusión al usuario sobre el titular del sitio Web que visita, con una correcta utilización de los “frames” y de las URL.

El hecho de que el sitio Web contenga enlaces a otros sitios Web, no quiere decir en ningún caso que el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya los esté recomendando.

3.5.- En la utilización de los servicios de “bolsa de trabajo” y “gestiones” se están utilizando “cookies” . Se informa al usuario de que mediante la utilización de “cookies” el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya puede obtener de forma automática información relativa a las preferencias del usuario durante su visita al sitio Web. La utilización de “cookies” está pensada para facilitar la navegación del usuario y para prestarle un mejor servicio.

El usuario delante de la utilización de “cookies” tiene tres opciones:

a.- No utilizar los servicios que contienen “cookies” . b.- Utilizar los servicios que contienen “cookies” desactivando el funcionamiento de las “cookies”. c.- Utilizar los servicios que contienen “cookies”, lo que implica automáticamente su aceptación.

IV.- PROPIEDAD INTELECTUAL INDUSTRIAL

4.1.- El Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya es titular del sitio Web www.marquetingicomunicacio.cat. El código fuente del sitio Web es propiedad del Col·legi y este es titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo.

4.2.- Tanto el programa de ordenador necesario para el funcionamiento del presente sitio Web, como el diseño de las diferentes páginas en él contenidas, los contenidos que figuran en cada página, los sonidos, las combinaciones de color, las bases de datos, los logotipos, las marcas, etc. Están protegidas por la legislación sobre propiedad intelectual. Los derechos derivan de los mismos son de sus titulares, bien sean el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya o bien sea alguna otra persona de la cual el Col·legi haya obtenido los correspondientes derechos, no podrán ser utilizados de ninguna de las maneras por parte de los usuarios del sitio Web únicamente para el uso para el cual en el mismo sitio Web estén pensados.

4.3.- En el caso que un usuario quiera utilizar, de la manera que sea (reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, cesión, licencia, etc.) cualquiera de los elementos contenidos en el presente sitio Web que están protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual, sobre las bases de datos o sobre las marcas, deberá pedir permiso y obtener de forma expresa la correspondiente licencia o autorización del titular de los derechos.

4.4.- Se informa que los contenidos que legalmente no tengan la consideración de obra protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, pueden estar protegidos legalmente por representar una inversión substancial del titular su inclusión en el sitio Web. El titular del sitio Web podrá introducir expresamente elementos identificados ocultos en los contenidos por si fuera necesario demostrar que un usuario los ha obtenido del sitio Web.

V.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

5.1.- El sitio Web contiene dos páginas donde hay formularios a través de los cuales se piden datos personales a los usuarios. Estas páginas son las tituladas “bolsa de trabajo” y “gestiones”.

5.2.- Cuando el usuario incorpora los datos requeridos por el formulario y las tramita, automáticamente está aceptando de forma expresa y sin condiciones de ningún tipo que los datos personales facilitados queden incorporados en un fichero automatizado, creado por el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, el cual tiene como única finalidad la expresamente conste en la misma página que contiene el formularios, que no es más que poderse poner en contacto con el usuario que ha solicitado un determinado servicio y poder ofrecerle el mismo del la forma más conveniente.

5.3.- En cualquier caso, el usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados en el momento de cumplimentar el formulario y se presumirá que la persona que ha introducido los datos es el titular de los mismos.

5.4.- El Col·legi guardará los datos personales obtenidos a través de los nombrados formularios o por cualquier otro medio contenido en el sitio Web en secreto, garantizando su confidencialidad, y adoptará las medidas técnicas necesarias y pertinentes para evitar cualquier alteración, pérdida, mal uso, robo, tratamiento y acceso no autorizado. De la misma forma, estos datos no serán cedidos ni se dará acceso a entidades diferentes del Col·legi y a personas diferentes de las que expresamente estén autorizadas por el Col·legi para gestionar el fichero que contiene los datos.

5.5.- Los usuarios tienen derecho de acceso, de rectificación, de oposición, y de cancelación de los datos que constan de ellos mismos en los ficheros automatizados del Col·legi. El ejercicio de estos derechos se deberán realizar mediante petición escrita dirigida al Col·legi, bien por correo ordinario o por correo electrónico. El fichero se encuentra en el sistema informático situado en la Gran Via de les Corts Catalanes, 672 de Barcelona.

VI.- INTRODUCCIÓN DE ENLACES HÍPER TEXTUALES EN EL SITIO WEB

6.1.- Los titulares de otros sitios Web que quieran enlaces con el sitio Web del Col·legi deberán de comunicar su intención al Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya de forma escrita (correo ordinario o correo electrónico) y este podrá autorizar plenamente o con condiciones el enlace o bien podrá denegarlo.

6.2.- Cualquier modificación substancial en el lugar Web desde el que se haya hecho el enlace se habrá de comunicar al Col·legi por escrito.

6.3.- En los enlaces que se hagan se tendrá que respetar escrupulosamente los derechos de la propiedad intelectual y industrial sobre el sitio Web del Col·legi y sobre sus contenidos. No se podrán hacer enlaces al sitio Web del Col·legi de forma que el diseño de la página a la que se enlace se vea trasformada de cualquier manera y especialmente, no se podrán mantener los “frames” del sitio Web de origen. Tampoco se pueden hacer enlaces de manera que creen confusión al usuario sobre el titular del sitio Web que se visita, por ejemplo manteniendo la URL del sitio original, o de manera que el sitio Web original se aproveche ilícitamente la reputación, la inversión o los derechos del Col·legi.

VII.- COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO E INADECUADO

7.1.- En el caso que un usuario del sitio Web tenga conocimiento o considere que existen contenidos ilegales o inadecuados en el sitio Web del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, en cualquiera de los sitios Web con los cuales este sitio enlace o bien en los sitios Web que contengan enlaces que contengan enlaces al sitio Web del Col·legi, se le pide que lo comunique al Col·legi por escrito (correo ordinario, por fax o bien por correo electrónico).

VIII.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

8.1.- El Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, como titular del sitio Web, sólo asume aquella responsabilidad que con carácter imperativo le corresponde conforme a la legalidad vigente de cada momento, sin asumir en ningún caso las obligaciones o responsabilidades que constan en la Ley como dispositivas y que no hayan estado expresamente asumidas en las Condiciones Generales o Particulares.

8.2.- El Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya no se responsabilizara del buen funcionamiento del sitio Web, de los posibles fallos y de las actualizaciones de sus contenidos, de la existencia de virus u otros elementos que puedan causar daños en los sistemas, ficheros o documentos de los usuarios, del uso que el usuario pueda hacer del sitio Web o de los contenidos que el figuren, ni de los contenidos y funcionamiento de los sitios Web a los cuales enlaza y, por tanto, queda claro que el usuario que usa el sitio Web lo hace voluntariamente, informado de la limitación de responsabilidades de su titular y por su propia cuenta y riesgo.

IX.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Todas las relaciones jurídicas entre el titular del sitio Web y los usuarios de mismo se regirán por la legislación española y conforme a la misma se interpretarán y se aplicarán las Condiciones Generales contenidas en el presente AVISO LEGAL y las Condiciones Particulares.