Eleccions 2016

Convocatòria Eleccions 2016: dijous, 12 de maig de 2016

De conformitat amb l’article 56 dels estatuts col·legials, la Junta de Govern, en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de març de 2016, ha acordat convocar eleccions pel dia 12 de maig de 2016, amb la finalitat de proveir els càrrecs de degà/ana, vicedegà/ana de Publicitat, vicedegà/ana de Relacions Públiques, secretari/ària, tresorer/a i entre 4 i 9 vocals del Col·legi.

A través d’aquests enllaços podràs accedir a la documentació relativa a la convocatòria de les Eleccions:

Certificat de l’acord de convocatòria de les eleccions

Procediment electoral, calendari electoral i extracte de la normativa col·legial en matèria de règim electoral

Estatuts