Resultat Eleccions 2016

La candidatura encapçalada per Rosa Romà i Monfà, declarada candidatura única i per tant, electa.

De conformitat amb el que disposa l’article 56 dels estatuts col·legials, la Junta de Govern, en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de març de 2016, va acordar convocar eleccions pel dia 12 maig de 2016, amb la finalitat de proveir els càrrecs de Degà/ana, Vicedegà/ana de Publicitat, Vicedegà/ana de Relacions Públiques, Secretari/ària, Tresorer/a i entre 4 i 9 vocals del Col·legi.

El termini de presentació de candidatures va finalitzar el dilluns 11 d’abril de 2016. Finalitzat el termini, s’ha presentat una única candidatura formada pels següents membres:

Degana:
Rosa Romà i Monfà. Col·legiada 804

Vicedegà Publicitat:
Victor Curto i Gordo. Col·legiat 766

Vicedegà Relacions Públiques:
Oscar Iniesta Terre. Col·legiat 338

Secretària:
Mercè Balañá i Mercadé. Col·legiada 1068

Tresorer:
Ferdi Boloix i Bago. Col·legiat 331

Vocals:
Ton del Pozo i García. Col·legiat 558
Marc Puig i Guàrdia. Col·legiat 105
Mercedes Piera i Miquel. Col·legiada 141
Carolina López Nicolau. Col·legiada 687
Manuel Vila del Olmo. Col·legiat 24
Carolina Montolío i Sánchez. Col·legiada 614
Xavier Dedeu i Cucurull. Col·legiat 528
Marc Martí i Ramon. Col·legiat 212
Patricia González i García. Col·legiada 1084

Suplents:
Ramon Vidiella i Martorell. Col·legiat 118
Meritxell Farreny Torrades. Col·legiada 879
Jordi de Miquel Miquel. Col·legiat 583

D’acord amb el que disposa l’article 35.4 dels Estatuts col·legials, tenint en compte que han cessat més de la meitat dels membres de la Junta de Govern per poder-se tornar a presentar a les eleccions col·legials, la Junta de Govern en funcions ha acordat iniciar el procediment per a convocar i constituir una Junta Gestora d’Edat per tal que aquesta pugui desenvolupar amb caràcter transitori les funcions pròpies de la Junta de Govern fins que finalitzi el procés electoral convocat amb data de 7 de març de 2016.

Aquesta Junta Gestora està integrada per quatre membres: els dos col·legiats de major antiguitat col·legial i els dos de més recent incorporació.

La Junta Gestora d’Edat reunida en sessió extraordinària celebrada avui dia 13 d’abril de 2016, s’ha constituït formalment, ha validat la candidatura esmentada i ha acreditat que els components de la mateixa, que acabem d’enumerar, compleixen els requisits fixats en els articles 56 i 59 dels Estatuts.

Atès que l’apartat 7è de l’article 59 dels Estatuts estableix que “en cas que, finalitzat el període de presentació de candidatures, només s’hagués presentat una única candidatura a formar la Junta de Govern, aquesta serà proclamada sense necessitat d’haver de realitzar el procés electoral”, la Junta Gestora d’Edat ha acordat per unanimitat proclamar electa l’única candidatura presentada encapçalada per Rosa Romà i Monfà; i ha acordat publicar-ho a la pàgina web del Col·legi, publicar-ho al taulell d’anuncis, notificar-ho a tots els membres del Col·legi i notificar-ho als membres de la candidatura.

Així doncs, s’acorda que no és necessari celebrar la jornada electoral prevista pel dia 12  de maig perquè l’única candidatura presentada ha estat proclamada electa.

La nova Junta de Govern haurà de prendre possessió en el termini màxim d’un mes, tal i com preveu l’article 69 dels Estatuts col·legials; i haurà de comunicar la seva constitució al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 d’abril de 2016.