Segell de qualitat

Si ets membre col·legiat o partner corporatiu estàs de sort, perquè tens accés gratuït al segell de qualitat del màrqueting i la comunicació! Un segell que avala la qualitat dels professionals col·legiats i empreses partners del Col·legi, basada en el compromís d’aquests en el compliment del codi ètic del sector. Aquest segell és una garantia pels clients i l’Administració. Si vols aquest segell, no tens més que preguntar-nos.

 

SEGELL DE QUALITAT PER PROFESSIONALS I EMPRESES


Codi d’ètica professional del Col·legi del Màrqueting, la Comunicació i les Relacions Públiques de Catalunya

 

L’activitat que exerceixen els professionals i les professionals del Màrqueting, la Comunicació i les Relacions Públiques té la funció social de proporcionar informació veraç al consumidor i al ciutadà, a fi que puguin orientar-se a l’hora d’adquirir productes, béns i serveis, i formar-se una opinió sobre els diferents agents socials.

 

Per això, s’ha d’exercir la professió amb responsabilitat i respecte a la legalitat vigent i als valors, drets i principis reconeguts a la Constitució. La comunicació publicitària i de relacions públiques, per tant, no ha d’incitar comportaments que impliquin cap mena de discriminació entre les persones.

 

De la mateixa manera, s’han de respectar els drets a l’honor, a la intimitat i a la imatge pròpia i, molt especialment, quan aquesta comunicació vagi dirigida a col·lectius que mereixen una protecció i/o atenció específica. Només l’estricte compliment de les normes deontològiques pot proporcionar a la professió la legitimació social indispensable per al seu exercici.

 

A partir d’aquests valors, drets i principis bàsics, el Col·legi del Màrqueting, la Comunicació i les Relacions Públiques de Catalunya adopta el Codi d’Ètica Professional següent.

 

 

1. La comunicació publicitària i de relacions públiques no ha de constituir mai un mitjà per abusar de la bona fe de ningú. Per això, i tenint en compte l’exigència legal de veracitat, aquesta comunicació no ha de ser enganyosa ni ha d’explotar la manca d’experiència o de coneixement del consumidor i del públic en general.

 

2. La publicitat ha de ser identificable com a tal pel consumidor, siguin quins siguin els mitjans i les formes que s’emprin, i ha d’evitar de confondre’s amb altres tipus de comunicació.

 

3. La comunicació publicitària i de relacions públiques no ha de treure profit de la por, el temor o les supersticions del consumidor.

 

4. La comunicació publicitària i de relacions públiques no ha d’incitar cap tipus de violència, ni suggerir que es poden derivar avantatges de les actituds violentes, sigui quin sigui el seu grau.

 

5. La comunicació publicitària i de relacions públiques no ha d’animar les pràctiques perilloses per a la seguretat de les persones.

 

6. La comunicació publicitària i de relacions públiques no ha de fomentar ni encoratjar els comportaments incívics que perjudiquin o puguin perjudicar cap membre de la societat,

els espais de convivència o el medi ambient.

 

7. Tots els professionals de la publicitat i de les relacions públiques han de resoldre amb la màxima eficàcia els objectius de comunicació plantejats pel client. Han d’acceptar el compromís de confidencialitat i donar consell honest i lleial.

 

8. La comunicació publicitària i de relacions públiques ha d’evitar qualsevol missatge que pugui perjudicar les persones menors d’edat en qualsevol aspecte moral, psicològic o que indueixi a activitats que posin en perill la seva salut, seguretat o educació.

 

9. La comunicació publicitària i de relacions públiques no ha de suggerir ni induir cap mena de discriminació per raça, nacionalitat, religió, sexe, orientació sexual o ideologia.

 

10. Tots els professionals de la publicitat i de les relacions públiques no han de col·laborar en activitats de comunicació que atemptin contra l’honor i/o la dignitat de les persones o de les institucions.